Vježbe iz praktičnog života pomažu djetetu da se osamostali, da zna pomoći samo sebi, da ne ovisi o drugima (Pomozi mi da to učinim sam. M. Montessori). Također imaju važnu ulogu u razvijanju grube i fine motorike. Pribor iz područja praktičnog života sadrži predmete s kojima se dijete svakodnevno susreće.  Taj pribor je temelj za vježbe iz svih ostalih područja (senzomotorika, matematika, kozmički odgoj...).

Vježbe iz područja praktičnog života možemo podijeliti na:

  • 1. predvježbe kojima je cilj koordinacija i kontrola pokreta
  • 2. glavne vježbe kojima je cilj usvojiti radnje potrebne za vođenje brige za sebe, brige za okolinu, i vježbe kojima se usvaja uljudno ponašanje