U programu M. Montessori za djecu od 3-6 godina nalazimo pet odgojnih područja. To su:

  • 1. praktični život
  • 2. senzomotorika
  • 3. matematika
  • 4. jezik
  • 5. kozmički odgoj
  • 6. odgoj u vjeri: Kateheza Dobroga Pastira